Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Тази Политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („ОРЗД“). Политиката за защита на личните данни има за цел да Ви информира относно обработването на Вашите лични данни, целите на това обработване, мерките и гаранциите за защита на Вашите лични данни, както и за Вашите права съгласно ОРЗД и законодателството на Европейския съюз и Република Бъгария.

 1. Информация за администратора и информация за контакт

Администратор по смисъла на ОРЗД е „Едоардо Миролио“ EООД (наричано по-долу „Администратор“), дружество, валидно учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър под ИН: BG130111513 със седалище и адрес на управление в село Еленово, област Сливен, 8943, ул. „Лозарски стан“ 1, на който адрес може да изпращате Вашите искания, запитвания и/или коментари във връзка с обработването на личните Ви данни, на вниманието на Кремена Славова.

В допълнение, всякакви искания, запитвания и/или коментари може също така да изпращате на следния електронен адрес: Zhivko.Kostadinov@emiroglio.com

„Едоардо Миролио“ EООД се ангажира да гарантира защитата на личните Ви данни. Ако Ви помолим да предоставите определена информация, от която можете да бъдете идентифицирани, можете да сте сигурни, че ще бъде използвана само в съответствие с тази Политика за защита на личните данни.

 1. Цели и основания за обработване на лични данни

Едоардо Миролио EООД събира Вашите лични данни от уебсайта www.emiroglio-wine.com„Едоардо Миролио“ EООД обработва лични данни, за да изпълнява поръчки на продукти и предоставя услуги на своите клиенти, както и да ги подобрява през времето.

„Едоардо Миролио“ EООД обработва Вашата информация на следните правни основания:

 • чл. 6, пар. 1, б “а“ от ОРЗД- вашето съгласие;
 • чл. 6, пар. 1, б “б“ от ОРЗД- за да изпълнява договор за покупко-продажба на стоки, по който „Едоардо Миролио“ EООД е страна, както и за целите на изпълнение на други договорни задължения;
 • чл. 6, пар. 1, б “в“ от ОРЗД- когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо „Едоардо Миролио“ EООД;
 • чл. 6, пар. 1, б “е“ от ОРЗД- въз основа на легитимен интерес на „Едоардо Миролио“ EООД за обработване на информацията.

Когато обработваме данни въз основа на Вашето съгласие, личните данни се обработват само ако Вие свободно, конкретно, информирано и недвусмислено сте изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 1. Вашите права

За Ваше улеснение предлагаме подробно описание на правата Ви като Субекти на лични данни:

 1. Право на достъп: По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.
 2. Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.
 3. Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/: Имате право да изтриете всички Лични данни, обработвани от нас и наши обработващи лични данни по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно:
 • a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас;
 • в) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 ОРЗД, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или
 • г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 1. Право на ограничение: Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
 • a) точността на личните данни се оспорва от Субекта на данните, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • б) обработването е неправомерно, но Субектът на данните не желае Личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • в) Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • г) Субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от ОРЗД в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
 1. Право на преносимост: Когато ние обработваме Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.
 2. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на наш легитимен интерес. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.
 3. Право да бъдете информирани за настъпило нарушение по чл. 34 от ОРЗД: Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите правата и свободите, то ние, без ненужно забавяне, ще Ви съобщим за нарушението на сигурността на личните данни със съобщение, в което се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се посочват най-малко:
 • името и координатите за връзка на длъжностното лице, от което може да се получи повече информация;
 • евентуалните последици от нарушението на сигурността на Личните данни;
 • описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Посочената по-горе информация, няма да бъде изпратена при нарушение на сигурността, когато сме изпълнили някое от следните условия:

 • a) предприели сме подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на Личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на Личните данни, по-специално мерките, които правят Личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране или
 • сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни или
 • уведомяването би довело до непропорционални усилия.

В последната хипотеза ние ще публикуваме съобщение на сайта ни, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

Моля, обърнете внимание, че е възможно да не можете да се възползвате от всички функции или от нашите услуги, ако поискате изтриване на Вашата информация, възразите или оттеглите Вашето съгласие за обработката на информацията.

В допълнение на горното, може да упражнявате правата си по тази т. 3, изпращайки писмено заявление до „Едоардо Миролио“ EООД на адреса или електронната поща, посочени в т. 1 по-горе.

Моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприемеm действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 1. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни и до съда

Ако смятате, че правата Ви са били нарушени имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния административен съд.

Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

 1. Вашият потребителски профил в уебсайта: emiroglio-wine.com

 

Може да се регистрирате на www.em-wine.com, като създадете потребителски профил, на който ще виждате информация относно историята на Вашите поръчки, както и Вашата лична информация. Информацията във Вашия потребителски профил в уебсайта www.em-wine.com не е публично достъпна или достъпна за трети лица.При регистрация на потребителски профил Вие ни предоставяте следните лични данни:

- Две Имена

- Електронна поща;

- Телефонен номер;

- Адрес за доставка;

- История на поръчките;

При посещение на сайта, независимо дали като потребител с регистриран потребителски профил или без регистрация на потребителски профил, ние събираме информация относно обстоятелството, че всеки посетител на сайта има навършени 18 години чрез отметка в съответния раздел на сайта.

Информацията във Вашия профил може да бъде използвана за изпълнение на Вашите поръчки или за други цели, както може да бъде приложимо според настоящата Политика за защита данни.

 1. Изтриване на Вашия потребителски профил

 

Ако сте регистриран потребител ние Ви предоставяме възможности за настройки на профила, за да получите достъп или да промените личната информация, която сте ни предоставили и която се свързва с Вашия профил.

По всяко време може да оттеглите съгласието си с нашата Политика за защита на личните данни, като изтриете потребителския си профил. Това може да бъде направено от раздел Настройки на Вашия профил в нашия уебсайт www.emiroglio-wine.com.

Когато изтриете профила си, личната Ви информация ще бъде изтрита от нашите системи. Моля да вземете предвид, че и след изтриване на профила Ви, може да се наложи да обработваме ограничено количество от личните Ви данни с цел изпълнение на наши задължения по закон – като например тези, свързани със счетоводното отразяване на стопанските операции. Съдържание, което може да бъде изцяло анонимно няма да бъде изтрито, а няма да може вече да се свързва с Вашия изтрит профил и няма да води повече до Вас.

 

 1. Комуникация и директен маркетинг

Когато се регистрирате в уебсайта www.emiroglio-wine.com е необходимо да предоставите електронен адрес (e-mail). Ние може да използваме Вашия електронен адрес за целите на директния маркетинг и така, да Ви изпращаме информация за нашите продукти, когато сте дали своето съгласие чрез съответната отметка при регистрацията на Вашия потребителски профил. Вашият електронен адрес ще бъде използван за целите на директния маркетинг и когато го регистрирате в уебсайта ни www.emiroglio-wine.com за получаване на последни новини и оферти.

Вие можете по всяко време и абсолютно безплатно да се отпишете от всякаква комуникация, нотификации или електронни съобщения, изпращана от уебсайта www.emiroglio-wine.com . Всички имейли, които изпращаме, ще съдържат линк, чрез който да се отпишете директно.

Отписването от комуникация с нас ще бъде интерпретирано като възражение за обработване на Вашите лични данни, доколкото това е свързано с директния маркетинг.

Ние не предоставяме/продаваме Вашите данни за комуникация на трети страни и регистрирайки се на уебсайта www.emiroglio-wine.com , ще получавате информация само от www.emiroglio-wine.com и от никой друг.

 1. Информация, която предоставяте на уебсайта www.emiroglio-wine.com Когато създадете или промените конфигурацията на Вашия потребителски профил в уебсайта www.emiroglio-wine.com , Вие ни предоставяте определени лични данни като Вашето име, фамилия, потребителско име и електронен адрес.

Когато създавате или променяте конфигурацията на вашия потребителски профил на уебсайта www.emiroglio-wine.com, вие да ни предоставите определени лични данни като вашето име, фамилия, потребителско име и имейл адрес.

Информацията във вашия профил не е публично достъпна. Вашето потребителско име и информацията, която използвате във вашия акаунт, не могат да бъдат намерени от търсачките.

Ако не сте регистриран потребител, когато закупувате вино от електронния магазин www.emiroglio-wine.com , трябва да предоставите информация, която е необходима, за да осигурим получаване на стоката от Ваша страна, както и безпрепятствено изпълнение на нашите услуги в рамките на Вашите очаквания. Тази информация съдържа:

 • Виното, което сте поръчали
 • Вашето име и фамилия
 • Вашият пощенски адрес или офис на куриер
 • Телефонен номер
 • Електронен адрес
 • Информация за плащане
 • Предпочитания за доставка

Когато се регистрирате на уебсайта www.emiroglio-wine.com за нашия бюлетин ще бъде необходимо да предоставите единствено Вашия електронен адрес.

 1. Информация, която събираме за Вас чрез бисквитки

Когато използватe уебсайта и електронния магазин www.emiroglio-wine.com, ние използваме цифрови инструменти за проследяване, като бисквитки, за да проследяваме действията Ви. Правим това, за да откриваме грешки и грешки в нашите системи, да разберем кои функции са популярни и не популярни, и за да правим препоръки, които отговарят на Вашите предпочитания.

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Ние можем да използваме следните видове бисквитки:

 • Функционални

Да помним Вашите предпочитания

Да предоставим мултимедийно съдържание спрямо техническите Ви нужди

Да запазим Вашите данни за удостоверяване

 • Бисквитки с цел по-добро изпълняване и стратегически цели

–  To see how visitors use our site and e-shop

Да научим повече за движенията на нашите потребители между страниците

Да подобряваме нашия уебсайт и електронен магазин и да ги адаптираме според предпочитанията на потребителите

 • Бисквитки за маркетингови цели

Да направим рекламите, съдържанието или онлайн банерите още по-уместни за Вас и специфичните Ви интереси.

Да създадем онлайн рекламиране, което ангажира правилните хора с правилната информация.

Да предотвратим непрекъснатото показване на едни и същи реклами

 • Строго необходими бисквитки:

Да Ви позволим да се придвижвате напред и назад между страниците, без да губите предишни действия от същата сесия

–  To be possible to balance the load for better performance of our website

Да помним предишните Ви действия на уебсайта, като например предишно Ваше съгласие за бисквитки

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите Интернет страници по-приятни и лесни за използване от потребителите, и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашето устройство получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете www.aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, може да попречат на части от нашия сайт да функционира правилно, включително и за функцията „вход“.

Нашите сървъри автоматично записват информация, създавана от Вас, когато използвате услугите ни (“Информация за посещения“). Информацията за посещения може да включва дани като Вашият IP адрес, вида на Вашия браузър, операционна система, препращаща страница, посетени страници, местонахождение, мобилно устройство, търсени термини и информация за бисквитки. Ние получаваме Информация за посещенията, когато използвате нашите услуги, например, когато посещавате нашият уебсайт и електронен магазин, регистрирате се за използване на нашите услуги, или взаимодействате с нашите имейл известия. Ние използваме Информацията за посещения, за да предоставяме нашите услуги, да ги измерваме, персонализираме и подобряваме. Информацията за посещенията ще бъде съхранявана в рамките на 6 месеца.

 1. Разкриване на лични данни на трети лица

Ние може да ангажираме доставчици, които да ни предоставят определени услуги (напр. счетоводители, адвокати, одитори и др.). Тези доставчици имат качеството на обработващ лични данни. Можем да споделим личната Ви информация с такива доставчици на услуги, при спазване на задълженията за конфиденциалност, съответстващи на тази Политика за защита на личните данни и при условие, че използват Вашите лични данни само от наше име и съгласно нашите указания.

Ние не разкриваме лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, и др.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на доставки и кореспонденция с физическите лица-субекти на данни

Ние не предаваме обработваните лични данни в трети държави извън Европейското Икономическо Пространство.

 1. Срок за съхранение на личните данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящата Политика за защита на личните данни и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, вкл. спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица). Напр., личните данни, които ни предоставяте във връзка с направени поръчки и доставки на вино се съхраняват за срок от 5 години след края на последната доставка, като този срок е съобразен с давностния срок за евентуално предявяване на претенции от/срещу нас, свързани със съответните доставки. Когато Ваши Лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или електронен носител, които могат да бъдат изискани за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години. Ако Ви е необходима допълнителна информация относно това колко време съхраняваме личните Ви данни, свържете се с нас на посочените в т. 1 по-горе адреси.

Когато обработваме Вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено Вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права.

 1. Нашата политика относно децата

Нашите услуги не са предназначени за лица под 18 години и ние съзнателно не обработваме данни на такива лица. Ако установите, че Вашето дете ни е предоставило лични данни без Вашето съгласие, моля свържете се с нас на адресът, посочен в т. 1 по-горе.

 1. Промени в политиката за поверителност

Ние може да преразглеждаме тази Политика за защита на личните данни от време на време. Най-актуалната версия на Политиката ще урежда използването на Вашата информация и винаги ще може да бъде открита на www.emiroglio-wine.com и да направим промяна в тези правила, която по наше усмотрение е съществена, ние ще Ви уведомим по имейл адреса, свързан с профила Ви или предоставен от Вас. Като продължавате да влизате в профила си или да използвате услугите ни, след като тези промени станат ефективни, Вие приемате да сте обвързани от преразгледаната Политика за защита на личните данни.