Политика за защита на личните данни

Тази политика („Политика за защита на личните данни“) влиза в сила от 25 Май 2018 г.

Тази Политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („ОРЗД“). Политиката за защита на личните данни има за цел да Ви информира относно обработването на Вашите лични данни, целите на това обработване, мерките и гаранциите за защита на Вашите лични данни, както и за Вашите права съгласно ОРЗД и законодателството на Европейския съюз и Република Бъгария.

 1. Информация за администратора и информация за контакт

 

Администратор по смисъла на ОРЗД е „Проект Трейдинг“ EООД (наричано по-долу „Проект Трейдинг“ или „Администратор“), дружество, валидно учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 200217600, със седалище и адрес на управление в село Еленово, област Сливен, 8943, ул. „Лозарски стан“ 1, на който адрес може да изпращате Вашите искания, запитвания и/или коментари във връзка с обработването на личните Ви данни, на вниманието на ______________ .

В допълнение, всякакви искания, запитвания и/или коментари може също така да изпращате на следния електронен адрес: infowine@emiroglio.com.

Проект Трейдинг се ангажира да гарантира защитата на личните Ви данни. Ако Ви помолим да предоставите определена информация, от която можете да бъдете идентифицирани, можете да сте сигурни, че ще бъде използвана само в съответствие с тази Политика за защита на личните данни.

 1. Цели и основания за обработване на лични данни

 

Проект Трейдинг събира Вашите лични данни от уебсайтовете http://shop.emiroglio-wine.comи http://www.emiroglio-wine.com. Проект Трейдинг обработва лични данни, за да изпълнява поръчки на продукти и предоставя услуги на своите клиенти, както и да ги подобрява през времето.

Проект Трейдинг обработва Вашата информация на следните правни основания:

 • Вашето съгласие;
 • за да изпълнява договор за покупко-продажба на стоки, по който Проект Трейдинг е страна, както и за целите на изпълнение на други договорни задължения;
 • когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Проект Трейдинг;
 • въз основа на легитимен интерес на Проект Трейдинг за обработване на информацията.

Когато обработваме данни въз основа на Вашето съгласие, личните данни се обработват само ако Вие свободно, конкретно, информирано и недвусмислено сте изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, Проект Трейдинг обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата, социалната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата, където е приложимо.

 1. Вашите права

 

Имате право да изисквате достъп и получавате информация относно личните данни, които съхраняваме за Вас, да искате актуализация или коригиране на Вашата информация, както и да поискате информацията да бъде блокирана или изтрита, ако са налице някое от условията на чл. 17 от ОРЗЛД.

В допълнение, имате също право изискате ограничаване на обработването, да възразите срещу обработването или да оттеглите съгласието си за обработване по всяко време.

Моля, обърнете внимание, че е възможно да не можете да се възползвате от всички функции или от нашите услуги, ако поискате изтриване на Вашата информация, възразите или оттеглите Вашето съгласие за обработката на информацията.

Имате право напреносимост на данните ако са налице предпоставките на чл. 20 от ОРЗД , а също така ние ще Ви предоставим информацията, която съхраняваме за Вас, при поискване.

Не на последно място, имате правода не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.

В допълнение на горното, може да упражнявате правата си по тази т. 3, изпращайки писмено  заявление до Проект Трейдинг на адреса или електронната поща, посочени в т. 1 по-горе.

 1. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни и до съда

 

Ако смятате, че правата Ви са били нарушени имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния административен съд.

 1. Вашият потребителски профил в http://shop.emiroglio-wine.com

 

Може да се регистрирате наhttp://shop.emiroglio-wine.com, като създадете потребителски профил, на който ще виждате информация относно историята на Вашите поръчки, както и Вашата лична информация. Информацията във Вашия потребителски профил в http://shop.emiroglio-wine.com не е публично достъпна или достъпна за трети лица.

Информацията във Вашия профил може да бъде използвана за изпълнение на Вашите поръчки или за други цели както може да бъде приложимо според настоящата Политика за защита данни.

 1. Изтриване на Вашия потребителски профил

 

Ако сте регистриран потребител ние Ви предоставяме възможности за настройки на профила, за да получите достъп или да промените личната информация, която сте ни предоставили и която се свързва с Вашия профил.

По всяко време може да оттеглите съгласието си с нашата Политика за защита на личните данни, като изтриете потребителския си профил. Това може да бъде направено от раздел Настройки на нашия сайт

Когато изтриете профила си, личната Ви информация ще бъде изтрита от нашите системи. Моля, да вземете предвид, че и след изтриване на профила Ви може да се наложи да обработваме ограничено количество от личните Ви данни с цел изпълнение на наши задължения по закон като например тези, свързани със счетоводното отразяване на стопанските операции. Съдържание, което може да бъде изцяло анонимизирано няма да бъде изтрито, а няма да може вече да се свързва с Вашия изтрит профил и няма да води повече до Вас.

 1. Комуникация и директен маркетинг

 

Когато се регистрирате вhttp://shop.emiroglio-wine.comе необходимо да предоставите електронен адрес (e-mail). Ние може да използваме Вашия електронен адрес за целите на директния маркетинг и така, да Ви изпращаме информация за нашите продукти. Вашият електронен адрес ще бъде използван за целите на директния маркетинг и когато го регистрирате в http://www.emiroglio-wine.com за получаване на последни новини и оферти.

Вие можете по всяко време и абсолютно безплатно да се отпишете от всякаква комуникация, нотификации или електронни съобщения, изпращана отhttp://shop.emiroglio-wine.com и/или http://www.emiroglio-wine.com. Всички мейли, които изпращаме ще съдържат линк, чрез който да се отпишете директно.

 

Отписването от комуникация с нас ще бъде интерпретирано като възражение за обработване на Вашите лични данни, доколкото това е свързано с директния маркетинг.

 

Ние не предоставяме / продаваме Вашите данни за комуникация на трети страни и регистрирайки се наhttp://shop.emiroglio-wine.com и/илиhttp://www.emiroglio-wine.com, ще получавате информация само от http://shop.emiroglio-wine.com и/илиhttp://www.emiroglio-wine.comи от никой друг.

 

 1. Информация, която предоставяте на http://shop.emiroglio-wine.com или на http://www.emiroglio-wine.com

 

Когато създадете или промените конфигурацията на Вашия потребителски профилв http://shop.emiroglio-wine.com, Вие ни предоставяте определени лични данни като Вашето име, потребителско име, парола и електронен адрес.

 

Информацията във Вашият потребителски профил не е публично достъпна. Вашето потребителско име и информация, която използвате във Вашия профил не може да бъде откривана от търсачки.

 

Ако не сте регистриран потребител, когато закупувате вино от http://shop.emiroglio-wine.com, трябва да предоставите информация, която е необходима, за да осигурим получаване на стоката от Ваша страна, както и безпрепятствено изпълнение на нашите услуги в рамките на Вашите очаквания. Тази информация съдържа:

 • Виното, което сте поръчали
 • Вашето име
 • Вашият пощенски адрес
 • Телефонен номер
 • Електронен адрес Информация за плащане
 • Предпочитания за доставка

Когато се регистрирате на http://www.emiroglio-wine.comза нашия бюлетин ще бъде необходимо да предоставите единствено Вашия електронен адрес.

 1. Информация, която събираме за Вас

 

Когато използватеhttp://shop.emiroglio-wine.com и/илиhttp://www.emiroglio-wine.com, ние използваме цифрови инструменти за проследяване, като бисквитки, за да проследяваме действията Ви. Правим това, за да откриваме грешки и грешки в нашите системи, да разберем кои функции са популярни и не популярни и  за да правим препоръки, които отговарят на Вашите предпочитания.

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Ние можем да използваме следните видове бисквитки:

………………………..

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите Интернет страници по-приятни и лесни за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, може да попречат на части от нашия сайт да функционира правилно, включително и за функцията „вход“.

Нашите сървъри автоматично записват информация, създавана от Вас, когато използвате услугите ни (“Информация за посещения“). Информацията за посещения може да включва дани като Вашият IP адрес, вида на Вашия браузър, операционна система, препращаща страница, посетени страници, местонахождение, мобилно устройство, търсени термини и информация за бисквитки. Ние получаваме Информация за посещенията, когато използвате нашите услуги, например, когато посещавате нашият уебсайт, регистрирате се за използване на нашите услуги, или взаимодействате с нашите имейл известия. Ние използваме Информацията за посещения, за да предоставяме нашите услуги, да ги измерваме, персонализираме и подобряваме. Информацията за посещенията ще бъде съхранявана в рамките на 6 месеца.

 1. Разкриване на лични данни на трети лица

Ние може да ангажираме доставчици, които да ни предоставят определени услуги (напр. счетоводители, адвокати, одитори и др.). Тези доставчици имат качеството на обработващ лични данни. Можем да споделим личната Ви лична информация с такива доставчици на услуги, при спазване на задълженията за конфиденциалност, съответстващи на тази Политика за защита на личните данни и при условие, че използват Вашите лични лични данни само от наше име и съгласно нашите указания.

Ние не разкриваме лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, и др.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на доставки и кореспонденция с физическите лица-субекти на данни

Ние не предаваме обработваните лични данни в трети държави извън Европейското Икономическо Пространство.

 1. Срок за съхранение на личните данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящата Политика за защита на личните данни и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, вкл. спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица). Напр., личните данни, които ни предоставяте във връзка с направени поръчки и доставки на вино се съхраняват за срок от 5 години след края на последната доставка, като този срок е съобразен с давностния срок за евентуално предявяване на претенции от/срещу нас, свързани със съответните доставки. Ако Ви е необходима допълнителна информация относно това колко време съхраняваме личните Ви данни, свържете се с нас на посочените в т. 1 по-горе адреси.

Когато обработваме Вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено Вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права.

 1. Нашата политика относно децата

Нашите услуги не са предназначени за лица под 18 години и ние съзнателно не обработваме данни на такива лица. Ако установите, че Вашето дете ни е предоставило лични данни без Вашето съгласие, моля свържете се с нас на адресът, посочен в т. 1 по-горе.

 1. Промени в политиката за поверителност

Ние може да преразглеждаме тази Политика за защита на личните данни от време на време. Най-актуалната версия на Политиката ще урежда използването на Вашата информация и винаги ще може да бъде открита на http://shop.emiroglio-wine.com/bg/konfidencialnost/ и на http://www.emiroglio-wine.com/bg/cellar. Ако направим промяна в тези правила, която по наше усмотрение е съществена, ние ще Ви уведомим по имейл до имейл адреса, свързан с профила Ви или предоставен от Вас. Като продължавате да влизате в профила си или да използвате услугите ни, след като тези промени станат ефективни, Вие приемате да сте обвързани от преразгледаната Политика за защита на личните данни.